Statut

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY KRAKOWA 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Statut Młodzieżowej Rady Krakowa, zwany dalej Statutem, określa zasady działania i tryb wyboru członkiń i członków Młodzieżowej Rady Krakowa.

2. Młodzieżowa Rada Krakowa ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 3. Młodzieżowa Rada Krakowa podlega Radzie Miasta.
4. Radne i Radni Młodzieżowej Rady Krakowa w swoich działaniach są apartyjni. § 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) „Radzie Miasta”- należy przez to rozumieć Radę Miasta Krakowa;
2) „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowej Rady Krakowa;

3)„szkole” – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową albo zespół szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół wyższych;

4) „samorządzie uczniowskim” – należy przez to rozumieć ogół uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych albo zespołu szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół wyższych;

5) „Radnej” lub „Radnym” – należy przez to rozumieć członka Młodzieżowej Rady Krakowa;

6) „Przewodniczącej” lub „Przewodniczącym” – należy przez to rozumieć Przewodniczącą lub Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa.

§ 3. 1. Rada Miasta spośród kandydatów wskazanych przez Młodzieżową Radę Krakowa wybiera opiekuna lub opiekunkę Młodzieżowej Rady Krakowa, który pełni swoją funkcję do odwołania.

2. Do zadań Opiekunki lub Opiekuna Młodzieżowej Rady Krakowa należy w szczególności:

  1. 1)  pomoc merytoryczna Radnym, w związku z ich bieżącą działalnością;

  2. 2)  realizacja programu edukacji samorządowej w ramach Młodzieżowej Rady Krakowa;

  3. 3)  zapewnienie współdziałania pomiędzy Młodzieżową Radą Krakowa, a organami Miasta Krakowa;

  4. 4)  kontrola wydatków Młodzieżowej Rady Krakowa.

§ 4. Siedzibą Młodzieżowej Rady Krakowa jest Miasto Kraków.

§ 5. Młodzieżowa Rada Krakowa posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści „Młodzieżowa Rada Krakowa”, w polu pieczęci znajduje się herb Miasta Krakowa, nad pieczęcią pieczę sprawuje Opiekunka lub Opiekun.

§ 6. Młodzieżowa Rada Krakowa posiada logotyp, którego mają prawo używać Radne i Radni. Wygląd logo Młodzieżowej Rady Krakowa określa osobna uchwała Młodzieżowej Rady Krakowa z załącznikiem.

§ 7. Kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa trwa od października danego roku do października następnego roku kalendarzowego.

§ 8. Sesje Młodzieżowej Rady Krakowa odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa lub w innym miejscu wyznaczonym przez jej Opiekunkę lub Opiekuna w porozumieniu zPrzewodniczącą lub Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Krakowa.

§ 9. Informacje o działalności Młodzieżowej Rady Krakowa upubliczniane są na stronie Młodzieżowej Rady Krakowa, portalach społecznościowych i portalach miejskich.

§ 10. Informacje o działalności Młodzieżowej Rady Krakowa są publikowane na wniosek Przewodniczącej lub Przewodniczącego.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Młodzieżowej Rady Krakowa

§ 11. Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest ochrona godności i praw uczennic i uczniów, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.:

1) rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;

2) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;

3) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

4)rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i organizacji pozarządowych;

5) organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
6) integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa;

7) współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi.

§ 12. Do zadań Młodzieżowej Rady Krakowa należy:

1) uchwalenie programu jej działania;

2) powołanie komisji problemowych, określenie ich liczebności, a także określenie ich zadań;

3) wybór oraz odwoływanie Przewodniczącej lub Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa i pozostałych Członkiń i Członków Prezydium;

4) opiniowanie projektów uchwał oraz przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec władz samorządowych Miasta Krakowa poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk;

5) inicjowanie i promowanie działań w szczególności o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym na zasadach określonych przez Radę Miasta Krakowa;

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do zadań Młodzieżowej Rady Krakowa;

7) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych Miasta Krakowa na rzecz młodzieży; 8) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Miasta Krakowa na rzecz młodzieży; 9) proponowanie zmian w Statucie.

Rozdział 3. Wybór Radnych

§ 13. 1. W skład Młodzieżowej Rady Krakowa może wejść jedna przedstawicielka lub jeden przedstawiciel każdej szkoły, znajdującej się na terenie Miasta Krakowa.

2.Przedstawicielkę lub przedstawiciela szkoły wybiera się jest spośród ogółu uczennic i uczniów szkoły.

3. Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa powierza się Samorządom Uczniowskim. Samorząd Uczniowski ustanawia regulamin wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa, w którym określi tryb i sposób wyboru przedstawicielki lub przedstawiciela szkoły, przy czym wybory te muszą mieć charakter powszechny i równy.

4. Zgłoszenie przedstawicielki lub przedstawiciela szkoły do Młodzieżowej Rady Krakowa oraz podpisane przez uczennicę lub ucznia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przesyła dyrektorka lub dyrektor szkoły do Opiekunki lub Opiekuna na formularzach, które stanowią załączniki nr 1 i nr 3 do niniejszego Statutu. Niepełnoletnie uczennice i niepełnoletni uczniowie dostarczają pisemną zgodę rodziców lub opiekunówprawnych na przetwarzanie ich danych.

5. Niepełnoletnie uczennice i niepełnoletni uczniowie dostarczają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

6.Informacje o wyborach do Młodzieżowej Rady Krakowa i terminach zgłoszeń przedstawicielek i przedstawicieli szkół ogłaszane są na stronach: Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa oraz www.krakow.pl.

7. Rekrutację do Młodzieżowej Rady Krakowa ogłasza Przewodniczący Rady Miasta.

8. W przypadku małej liczby zgłoszeń przedstawicielek i przedstawicieli szkół krakowskich, Radne i Radni mają prawo, po przyjęciu uchwały, zarządzić wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Krakowa. Odbywają się one na zasadach określonych w § 13 Statutu. Termin ponownych wyborów jest ustalany przez Młodzieżową Radę Krakowa po konsultacji z Opiekunką lub Opiekunem i Przewodniczącym Rady Miasta.

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnej lub Radnego z danej szkoły upoważnia się Samorząd Uczniowski danej szkoły do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na warunkach określonych w § 13 Statutu.

Rozdział 4.
Radne i Radni Młodzieżowej Rady Krakowa

§ 14. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radne i Radni składają ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnej Młodzieżowej Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta” lub „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przez Przewodniczącego Rady Miasta wyczytane kolejno Radne i Radni powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może zostać złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 15. Radne i Radni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do organów Młodzieżowej Rady Krakowa;
2) uczestniczyć w pracach komisji Młodzieżowej Rady Krakowa;
3) uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Młodzieżowej Rady Krakowa;

4) wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji Młodzieżowej Rady Krakowa o sprawę, którą uważają za pilną i społecznie uzasadnioną, zwłaszcza taką, która wynika z postulatów i skarg młodzieży szkolnej.

§ 16. 1. Radne i Radni mają obowiązek:

1) przestrzegać Statutu oraz uchwał Młodzieżowej Rady Krakowa;

2) czynnie brać udział w pracach Młodzieżowej Rady Krakowa poprzez udział w sesjach, spotkaniach oraz wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżową Radę Krakowa. Radna i Radny mają obowiązek pracy, co najmniej w jednej komisji Młodzieżowej Rady Krakowa;

3) rzetelnie i sumiennie wykonywać powierzone im funkcje, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności;

4) informować młodzież o działalności Młodzieżowej Rady Krakowa; 2. Wygaśnięcie mandatu Radnej lub Radnegonastępuje wskutek: 1) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
2) zaprzysiężenia radnych kolejnej kadencji;

3) skreślenia z listy uczennic i uczniów szkoły;

4) śmierci;

5) odmowy złożenia ślubowania;

6) skazania jej lub jego prawomocnym wyrokiem sądu;

7) opuszczenia i nieusprawiedliwienia 2 kolejnych sesji lub 3 posiedzeń komisji, z wyłączeniem ferii letnich.

3.Radny ma prawo do usprawiedliwienia nieobecności na sesji i komisji. Wzór usprawiedliwienia określa Sekretarka lub Sekretarz w konsultacji z Przewodniczącą lub Przewodniczącym, a w przypadku komisji z Przewodniczącą lub Przewodniczącym Komisji.

4. Wygaśnięcie mandatu Radnej lub Radnego stwierdza Przewodnicząca lub Przewodniczący, informując o tym Radną lub Radnego oraz dyrektorkę lub dyrektora szkoły, którą reprezentowała Radna lub Radny.

Rozdział 5.
Organizacja pracy Młodzieżowej Rady Krakowa

§ 17. 1. Organem Młodzieżowej Rady Krakowa jest Prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa, zwane dalej Prezydium.

2. Prezydium składa się z:

1) Przewodniczącego lub Przewodniczącej;

2) od 1 do 3 Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Krakowa;

3)Sekretarki lub Sekretarza Młodzieżowej Rady Krakowa i jego lub jej zastępczyni lub zastępcy.

3. Do kompetencji Prezydium należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady Krakowa; 2) przygotowywanie kalendarza prac Młodzieżowej Rady Krakowa;

3) przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków;

4) realizowanie polityki informacyjnej Młodzieżowej Rady Krakowa.

§ 18.1. Młodzieżowa Rada Krakowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącą lub Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym.

2. Wyboru Przewodniczącej lub Przewodniczącego nowo wybrana Młodzieżowa Rada Krakowa dokonuje na pierwszej sesji.

3. Młodzieżowa Rada Krakowa wybiera ze swojego grona od 1 do 3 Wiceprzewodczniczących, Sekretarkę lub Sekretarza oraz jej lub jego zastępczynię lub zastępcę, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym.

§ 19.1. Młodzieżowa Rada Krakowa może odwołać członkinię lub członka Prezydium, wskazując jednocześnie nową członkinię lub nowego członka Prezydium poprzez podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu, na wniosek z uzasadnieniem co najmniej 1⁄4 składu Młodzieżowej Rady Krakowa, złożony na piśmie do Opiekunki lub Opiekuna nie później niż 7 dni roboczych przed sesją Młodzieżowej Rady Krakowa, na której ma być rozpatrywany. Głosowanie jest przeprowadzane w sposób tajny.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu nie został przyjęty uchwałą, kolejny wniosek o odwołanie członkini lub członka Prezydium może być rozpatrywany nie wcześniej niż miesiąc od dnia odrzucenia wniosku.

§ 20. 1. Do obowiązków Przewodniczącej lub Przewodniczącego należy:

1) reprezentowanie Młodzieżowej Rady Krakowa na zewnątrz;

2) ustalanie w porozumieniu z Opiekunką lub Opiekunem terminu i porządku obrad sesji oraz spotkań obowiązkowych Młodzieżowej Rady Krakowa;

3) prowadzenie obrad Młodzieżowej Rady Krakowa;

4) organizowanie pracy Prezydium;

5) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członkini lub członka Młodzieżowej Rady Krakowa.

2. Przewodnicząca lub Przewodniczący może upoważnić członkinię lub członka Prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa do wykonywania swoich obowiązków.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącej lub Przewodniczącego, jej lub jego obowiązki wykonuje wyznaczona przez nią lub niego Wiceprzewodnicząca lub wyznaczony przez nią lub niego Wiceprzewodniczący, a w przypadku niewyznaczenia Wiceprzewodnicząca lub Wiceprzewodniczący najstarsza lub najstarszy wiekiem.

§ 21. Przewodnicząca lub Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej działania Młodzieżowej Rady Krakowa:

1) protokoły sesji i uchwały Młodzieżowej Rady Krakowa w terminie do 10 dni oduchwalenia;

2)najpóźniej 5 dni przed sesją Młodzieżowej Rady Krakowa Przewodnicząca lub Przewodniczący podaje informację o proponowanym porządku obrad, terminie i miejscu sesji;

3) najpóźniej 5 dni przed posiedzeniem komisji Przewodnicząca lub Przewodniczący podaje informację o terminie i miejscu sesji.

§ 22. Do zadań Sekretarki lub Sekretarza Młodzieżowej Rady Krakowa i jej lub jego zastępczyni lub zastępcy należą:

1) ewidencjonowanie i przechowywanie uchwał wraz z protokołami posiedzeń;

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Krakowa i odpowiedniego przepływu informacji;

3) sporządzanie uchwał, protokołów z sesji Młodzieżowej Rady Krakowa i posiedzeń Prezydium. Ww. protokoły powinny zostać przesłane młodzieżowym Radnym i Opiekunce lub Opiekunowi drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dniasesji;

4) przekazanie na koniec kadencji wszystkich zgromadzonych dokumentów do archiwizacji Opiekunce lub Opiekunowi.

§ 23. Młodzieżowa Rada Krakowa obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac przygotowanego przez Prezydium, niekolidującego z organizacją pracy szkół. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii letnich, zimowych oraz przerw świątecznych.

§ 24. 1. Sesje Młodzieżowej Rady Krakowa zwołuje Przewodnicząca lub Przewodniczący. Najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji, a w przypadku sesji nadzwyczajnej w terminie 3 dni przed terminem sesji. Przewodnicząca lub Przewodniczący zawiadamia o terminie i miejscu sesji drogą elektroniczną:

1) Radne i Radnych;

2) Opiekunkę lub Opiekuna Młodzieżowej Rady Krakowa;

3) Prezydenta Miasta Krakowa;

4) Przewodniczącego Rady Miasta.

2. Sesje powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc z uwzględnieniem zapisów § 23.

3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 składu Młodzieżowej Rady Krakowa, zawierający propozycję porządku obrad, Przewodnicząca lub Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa obowiązana lub obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku.

4.Przewodnicząca lub Przewodniczący co najmniej 5 dni przed terminem sesji, drogą elektroniczną przekazuje Radnym dokumenty, projekty uchwał, które będą rozpatrywane na wyżej wymienionej sesji. W przypadku sesji nadzwyczajnej w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia sesji nadzwyczajnej.

§ 25.1. Nad sprawnym przebiegiem sesji i zachowaniem właściwego porządku obrad czuwa Przewodnicząca lub Przewodniczący Obrad.

2.Przewodnicząca lub Przewodniczący Obrad udziela głosu członkiniom i członkom Młodzieżowej Rady Krakowa według kolejności zgłoszeń.

3. Przewodnicząca lub Przewodniczący Obrad czuwa nad właściwą formą i czasem trwania wystąpień na sesji.

4. W sytuacji naruszenia Statutu lub powagi Młodzieżowej Rady Krakowa Przewodnicząca lub Przewodniczący Obrad ma prawo odebrać głos mówczyni lub mówcy.

5. Przewodnicząca lub Przewodniczący Obrad udziela głosu poza kolejnością tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego, który zostaje rozstrzygnięty bez zbędnej zwłoki w głosowaniu. Wniosek formalny dotyczy:

1) przerwania posiedzenia;
2) zamknięcia listy mówców;
3) zamknięcia dyskusji;
4) ograniczenia lub wydłużenia czasu wypowiedzi; 

5) zmiany kolejności porządku obrad;
6) przerwy w posiedzeniu;
7) stwierdzenia quorum;
8) ponownego przeliczenia głosów;

9) odesłania projektu uchwały do komisji lub projektodawczyni lub projektodawcy. Wniosek powinien wskazywać osobę, do której jest adresowany oraz cel odesłania, a takżepowinien wskazywać zadania do wykonania.

6. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny pozostający w związku z daną sprawą nie może być zgłoszony ponownie.

§26.1. Inicjatywę uchwałodawczą w Młodzieżowej Radzie Krakowa posiadają Radne i Radni.

2. Projekt uchwały powinien zawierać:

  1. 1)  numer i tytuł uchwały;

  2. 2)  podstawy prawne zawierające przepisy ogólne i szczególne, na podstawie których uchwałą jest podejmowana;

  3. 3)  określenie organów Młodzieżowej Rady Krakowa odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;

  4. 4)  termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania;

  5. 5)  uzasadnienie.

3. O pomoc w przygotowaniu projektu uchwały wnioskodawczyni lub wnioskodawca może się zwrócić do Opiekunki lub Opiekuna. Pomoc ta dotyczyć może w szczególności zagadnień związanych z podstawą prawną lub stanem faktycznym, który jest podstawą projektu uchwały.

4. Uchwały podpisuje Przewodnicząca lub Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa lub Wiceprzewodnicząca, Wiceprzewodniczącyobrad.

5. Projekt uchwały składa się Przewodniczącej lub Przewodniczącemu, która lub który nadaje jej numer.

§ 27. 1. Młodzieżowa Rada Krakowa może kierować wnioski lub zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa lub Rady Miasta, szczególnie w sprawach dotyczących młodzieży.

2. Młodzieżowa Rada Krakowa treść wniosków lub zapytań przyjmuje w formie uchwał po wcześniejszym skonsultowaniu ich pod względem formalno-prawnym z Opiekunką lub Opiekunem i przekazuje je właściwemu adresatowi.

§ 28.1. Pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Krakowa zwołuje Przewodniczący Rady Miasta.

2. Pierwszą sesję, do czasu wyboru Przewodniczącej lub Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa, prowadzi Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

3. Na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Krakowa, członkini lub członek Prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa poprzedniej kadencji przedstawia sprawozdanie z działalności obejmujące wskazany okres.

§ 29. 1. Uchwały Młodzieżowej Rady Krakowa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Radnych w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Radne i Radni głosują poprzez podniesienie ręki.

3. W głosowaniu tajnym Radne i Radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Młodzieżowej Rady Krakowa.

§ 30. 1. Młodzieżowa Rada Krakowa powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje przedkładają Młodzieżowej Radzie Krakowa sprawozdania z działalności na wniosek Przewodniczącej lub Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa.

3.Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącą lub Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącą lub Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Przewodnicząca lub Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa nie może jednocześnie pełnić funkcji Przewodniczącej lub Przewodniczącego komisji.

5. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć bez prawa głosowania osoby niebędące jej członkiniami i członkami.

§ 31. Na uzasadniony wniosek Przewodniczącej lub Przewodniczącego lub Prezydium lub grupy co najmniej 10 Radnych, Młodzieżowa Rada Krakowa może podjąć bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, uchwałę w sprawie:

1) upomnienia Radnej lub Radnego bez przekazywania do wiadomości Prezydium samorządu uczniowskiego i dyrekcji szkoły, z której pochodzi Radna lub Radny;

2) upomnienia Radnej lub Radnego z przekazaniem do wiadomości Prezydium samorządu uczniowskiego i dyrekcji szkoły, z której pochodzi Radna lub Radny;

3) zawieszenia Radnej lub Radnego w prawach Radnej lub Radnego.

§ 32. 1. Radnej lub Radnemu biorącej lub biorącemu udział w wydarzeniu, na którym reprezentuje Młodzieżową Radę Krakowa zwraca się koszty przejazdu na jej lub jego wniosek.

2. Zwrot kosztów przejazdu dotyczy trasy od miejsca zamieszkania do miejsca wydarzenia, w którym bierze udział Radna lub Radny i obejmuje przejazd:

1) środkami komunikacji zbiorowej publicznej lub środkami komunikacji zbiorowej prywatnej obsługującej daną trasę;

2) przejazd samochodem osobowym.

3.Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej dokonywany jest do wysokości kwoty biletów na danej trasie. W przypadku transportu kolejowego zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest do wysokości kwoty biletów II klasy.

4. Zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym regulują przepisy dotyczące warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych.

5. Osoba uprawniona do zwrotu kosztów przejazdu zobowiązana jest do wyboru środka komunikacji mając na uwadze zasadę racjonalnego i ekonomicznie uzasadnionego wykorzystania finansów publicznych.

6.Zwrot kosztów przejazdu dokonany zostanie na rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia złożenia do komórki organizacyjnej, do której należy obsługa Młodzieżowej Rady Krakowa.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 33. Statut i jego zmiany są uchwalane przez Radę Miasta.

Uchwały Rady Miasta Krakowa

Statut Młodzieżowej Rady Krakowa